سردبیر : سیامک ستوده

Cheif editor: Siamac Sotudeh
تماس با ما در کانادا
Tel: 001-416-262-2973, 001-647-340-1221
e-mail: rowshangar1@yahoo.com
به صفحه اینترنتی ماهنامه روشنگر خوش آمدید
روشنگر به کمکهای شما نیاز دارد از هر طریق که میتوانید به ما یاری دهید
روشنگر
نماینده روشنگر در امریکا : پویان پویا
Tel: 1-440-673-1833
در دنور کلرادو: آقای روشن
Tel: 1-303-681-9300 681
در اروپا: آقای علی زیدونی
Tel: 0049-178-3128-293
email: alizeidouni@gmail.com
آدرس پستی روشنگر
Roshangar
PO Box 4001
Cuyahoga Falls, Ohio 44223-4001
USA