سردبیر : سیامک ستوده

Cheif editor: Siamac Sotudeh
تماس با ما در کانادا
Tel: 905-202-6202
e-mail: rowshangar1@yahoo.com
به صفحه اینترنتی ماهنامه روشنگر خوش آمدید
روشنگر به کمکهای شما نیاز دارد از هر طریق که میتوانید به ما یاری دهید
عکس صفحه اول
نماینده روشنگر در امریکا : پویان پویا
Tel: 1-440-673-1833
آدرس پستی روشنگر
Roshangar
PO Box 55029 Fairview Mall RPO
1800 Sheppard Ave East
Willowdale, ON
M2J- 5B9
Canada